Kullanım Koşulları

REHBERLİK HİZMETLERİ SUNULMASINA İLİŞKİN KULLANIM VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ   
1.     TARAFLAR   1.1.   Bu sözleşmenin taraflarından biri Ahmet Eren Bulvarı Hüsrev Paşa Mah. Hamamcıoğlu Apt. No147/2 Bitlis adresinde yerleşik Pluss Telekom İletişim Ticaret ve Ltd. Şti. olup bundan böyle “PLUSS” adıyla anılacaktır.   
1.2.   Bu sözleşmenin taraflarından diğeri HİZMET almak amacıyla SORGULAMA SİSTEMİ’ne üye girişi yaparak üye olan gerçek ve/veya tüzel kişi/ler bundan böyle “SİTE ÜYESİ VE/VEYA İSİMSİZ KULLANICI ” adıyla anılacaktır.    
2.     TANIM VE YORUMLAR   Bu sözleşme metninde;   
2.1.   Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Türk Telekomünikasyon A.Ş., Vodafone Telekomünikasyon A.Ş’nin her biri veya tamamı bundan böyle “TELEKOMÜNİKASYON ŞİRKETLERİ”,   
2.2.   TELEKOMÜNİKASYON ŞİRKETLERİ veri tabanında kayıtlı ve sorgulamaya açık abone listesi bundan böyle “REHBER”,   
2.3.   TELEKOMÜNİKASYON ŞİRKETLERİ kullanıcısı olan gerçek ve/veya tüzel kişi/ler bundan böyle “ABONE”,  2.4.   REHBER’de kayıtlı isim ve numara içeren her türlü bilgi bundan böyle “ABONE KAYDI”,   
2.5.   http://numarabil.com/ internet sitesinde yer alan ve PLUSS tarafından gerçek ve tüzel kişiler için özel olarak hazırlanmış çevrimiçi sorgulama sistemi bundan böyle “SORGULAMA SİSTEMİ”,   
2.6.   http://numarabil.com/uyeol adresinde yer alan formu doldurmak suretiyle http://numarabil.com/ internet sitesine üye olan her türlü şahıs bundan böyle “SİTE ÜYESİ”,   
2.7.   http://numarabil.com/uyeol adresinde yer alan formu doldurmaksızın SORGULAMA SİSTEMİ üzerinden sorgulama yapan her türlü şahıs bundan böyle “İSİMSİZ KULLANICI”,   
2.8.   İsimden numara yahut numaradan isim sorgulama şeklinde sorgulama yapılarak ulaşılan REHBER’de kayıtlı ABONE’lere ilişkin bilgilerin; SİTE ÜYESİ ve/veya İSİMSİZ KULLANICI ile paylaşılması bundan böyle “HİZMET”,  2.9.   PLUSS ve SİTE ÜYESİ ve/veya İSİMSİZ KULLANICI bir arada “TARAFLAR”; tek başlarına “TARAF” 2.10.TARAFLAR arasında akdedilen bu Rehberlik Hizmetleri Sunulmasına İlişkin Kullanım ve Gizlilik Sözleşmesi bundan böyle “SÖZLEŞME”   olarak anılacaktır.   
3.     SÖZLEŞMENİN KONUSU   Bu SÖZLEŞME’nin konusu, SÖZLEŞME’de belirtilen şartlar dâhilinde HİZMET’in PLUSS tarafından sunulmasına ilişkin TARAFLAR’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.   
4.     TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ   
4.1.   PLUSS’ın Hak ve Yükümlülükleri   
4.1.1. PLUSS,  REHBER’de kayıtlı bulunan ve bilgilerinin üçüncü kişiler ile paylaşılması onayı alınmış ABONE KAYDI’na ilişkin HİZMET sunacaktır.  SİTE ÜYESİ ve/veya İSİMSİZ KULLANICI tarafından sorgulanan isim ve/veya telefon numarasının ABONE tarafından üçüncü kişiler ile paylaşılmasına onay verilmeyen ABONE KAYDI olması halinde, işbu ABONE bilgilerinin PLUSS tarafından paylaşılmaması, HİZMET’in eksik ve/veya hiç verilmediği anlamını taşımaz.   
4.1.2. HİZMET’in sunulması sırasında SİTE ÜYESİ ve/veya İSİMSİZ KULLANICI ’ya iletilecek olan ABONE KAYDI’nın yanlış olmasından PLUSS hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.   
4.1.3. TELEKOMÜNİKASYON ŞİRKETLERİ ile PLUSS arasında akdedilmiş olan sözleşmelerin herhangi birinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde PLUSS, bu SÖZLEŞME’yi tek taraflı olarak derhal ve tazminatsız feshetme hakkını haizdir.  
4.1.4. TELEKOMÜNİKASYON ŞİRKETLERİ ve/veya resmi kurumlardan kaynaklanan nedenlerle HİZMET’in hiç, eksik, yanlış ve/veya geç sunulması halinde PLUSS, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.   
4.2.   SİTE ÜYESİ ve/veya İSİMSİZ KULLANICI ’nın Hak ve Yükümlülükleri   
4.2.1. SİTE ÜYESİ ve/veya İSİMSİZ KULLANICI, bu SÖZLEŞME kapsamında alacağı HİZMET karşılığında, SÖZLEŞME’nin 5. maddesinde belirtilen ücretlendirme şeklini ve ödeme şartlarını gayrikabili rücu kabul eder.  
4.2.2. SİTE ÜYESİ ve/veya İSİMSİZ KULLANICI, HİZMET aldığı sürece bu SÖZLEŞME kapsamında özellikle belirtilmeyen talep ve/veya istek olarak nitelendirilebilecek her türlü beyanını PLUSS’a yazılı olarak bildirecektir.  4.2.3. SİTE ÜYESİ ve/veya İSİMSİZ KULLANICI, kendisine aktarılacak olan bilgilerin yanlış, eksik ve/veya güncel olmamasından ve bu nedenle oluşabilecek hiçbir zarar ve ziyandan PLUSS’ı sorumlu tutmayacağını şimdiden kabul ve beyan eder.   
4.2.4. SİTE ÜYESİ ve/veya İSİMSİZ KULLANICI tarafından bu SÖZLEŞME ve var ise Ek Protokoller kapsamındaki diğer yükümlülüklerinden herhangi birinin tam ve zamanında yerine getirilmemesi halinde, bu nedenle doğmuş ve/veya doğabilecek tüm zararlar SİTE ÜYESİ ve/veya İSİMSİZ KULLANICI tarafından karşılanacaktır.   
4.2.5. SİTE ÜYESİ ve/veya İSİMSİZ KULLANICI, HİZMET’in sunulması sırasında iletişim hatlarındaki ve/veya üçüncü kişilerden kaynaklı arıza ve/veya aksaklıklardan PLUSS’ın sorumlu olmayacağını, doğabilecek zararlarına ilişkin PLUSS’tan herhangi bir hak ve/veya tazminat talep etmeyeceğini şimdiden gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.   
4.2.6. SİTE ÜYESİ ve/veya İSİMSİZ KULLANICI, HİZMET’ten yararlanmak suretiyle elde ettiği verileri hiçbir koşulda çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, liste haline getirmeyeceğini ve/veya elde ettiği bilgileri kullanarak Pluss ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini ve/veya kendisine ticari yarar sağlamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.   
4.2.7. SİTE ÜYESİ ve/veya İSİMSİZ KULLANICI, HİZMET’ten toplu sorgulama yapmak suretiyle yararlanmayacağını, SORGULAMA SİSTEMİ aracılığı ile elde ettiği verileri hiçbir koşul altında teker teker ve/veya toplu olarak bedel karşılığında ve/veya karşılıksız üçüncü kişiler ile paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.      
5.     ÖDEMELER   
5.1.   SİTE ÜYESİ ve/veya İSİMSİZ KULLANICI, bu SÖZLEŞME ile akdedilen şartlar dâhilinde PLUSS tarafından HİZMET sunulması karşılığında,  http://numarabil.com/ucretlendirmeler adresinde yer alan bedelleri ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. TELEKOMÜNİKASYON ŞİRKETLERİ tarafından HİZMET’e ilişkin ücretlendirmelerde artırım yapılması halinde işbu değişiklik ücretlendirmeye ayrıca yansıtılacaktır. PLUSS’ın http://numarabil.com/ucretlendirmeler adresinde yer alan bedelleri tek taraflı olarak değiştirme hakkı saklıdır.  5.2.   SİTE ÜYESİ tarafından SORGULAMA SİSTEMİ üzerinden gerçekleştirilen sorgulamada herhangi bir sonuç elde edilememesi (Başarısız sonuç elde edilmesi) halinde işbu sorgulamaya ilişkin kullanım kredisi düşülmeyecek olup; İSİMSİZ KULLANICI, tarafından gerçekleştirilen sorgulama sonucunda herhangi bir sonuç elde edilip edilmediğine bakılmaksızın yapacağı her bir sorgulama başına ücretlendirilir.   
6.     KULLANIM KOŞULLARI   
6.1.   SİTE ÜYESİ ve/veya İSİMSİZ KULLANICI, http://numarabil.com/ internet sitesini ilk defa kullandığı andan itibaren geçerlilik kazanan kullanım koşullarını kabul etmiş sayılır. PLUSS’ın, http://numarabil.com/ internet sitesinde meydana gelen değişiklikleri çevrim içi yayınlamak koşulu ile her an değiştirme hakkı saklıdır. Çevirim içi yayınlanan değişikliklerden zamanında haberdar olmak için kullanım koşullarını düzenli olarak takip etmek, SİTE ÜYESİ ve/veya İSİMSİZ KULLANICI ’nın sorumluluğundadır. Yapılan değişikliklerden sonra http://numarabil.com/ internet sitesini kullanmaya devam eden SİTE ÜYESİ ve/veya İSİMSİZ KULLANICI, kullanım koşullarındaki tüm değişiklikleri kabul etmiş sayılır.   
6.2.   http://numarabil.com/ internet sitesine erişim, her hangi bir duyuru yapılmaksızın geçici veya sürekli olarak durdurulabilir. 
6.3.   PLUSS, http://numarabil.com/ internet sitesinde yer alan linkler (bağlantılar) vasıtasıyla ulaşılan internet sitelerinde sunulan bilgilerden hiçbir nam altında sorumlu değildir. Söz konusu linkler (bağlantılar), açıktan veya ima yolu ile herhangi bir garanti verilmeksizin, SİTE ÜYESİ ve/veya İSİMSİZ KULLANICI ’ye kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla yahut reklam amacıyla verilmiştir. Söz konusu internet sitelerinden herhangi birinin ziyaret edilmesi halinde, o sitenin gizlilik ve diğer politikaları gözden geçirilmelidir. Diğer şirketlerin politika ve uygulamalarından PLUSS sorumlu değildir.   
6.4.   PLUSS, http://numarabil.com/ internet sitesinde yer alan bilgilerin tam ve doğru olduğunu veya sayfaya kesintisiz giriş sağlanacağını garanti etmemekle beraber, http://numarabil.com/ internet sitesinde yer alan beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde sayılmamaktadır ve bağlayıcı değildir. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dâhil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiç bir garanti verilmemektedir.   
6.5.   PLUSS, http://numarabil.com/ internet sitesinde yer alan elektronik dokümanlardaki hatalardan, eksikliklerden ya da bu dokümanlara dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak doğrudan veya dolaylı, hiçbir maddi/manevi zarar ve/veya masraftan sorumlu tutulamaz.   
6.6.   PLUSS, herhangi bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsa dahi, http://numarabil.com/ internet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, kusur veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü veya hat veya sistem arızası sonucu doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkabilecek zarar, ziyan ve masraflar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarardan, sorumlu tutulamaz.   
6.7.   PLUSS, http://numarabil.com/ internet site içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiç bir şekil ve surette sorumlu değildir.   
6.8.   http://numarabil.com/ internet site içeriğinde yer alan tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin PLUSS tarafından değiştirilebilir. PLUSS dilediği zaman http://numarabil.com/ internet sitesinin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir, önceden haber vermeksizin bazı özellikleri veya bilgileri veya bazı bölümlere erişimi geçici veya kalıcı olarak sınırlandırabilir, satın alınmış olan paketlerin kullanımı ile ilgili alternatif sorgulama yöntem ve adresleri ile ilgili öneride bulunabilir.   
6.9.   PLUSShttp://numarabil.com/ internet sitesinin virüs önlemlerini almış olmakla birlikte, bu konuda hiçbir garanti vermemektedir. Herhangi bir bilgi, belge, uygulama indirmeden önce virüslerden korunma konusunda gerekli önlemlerin alınması tavsiye edilir.  
6.10.http://numarabil.com/ internet sitesinde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum, şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı PLUSS‘ın hiçbir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.  6.11.http://numarabil.com/ internet sitesinde yer alan bilgiler, PLUSS’ın yazılı izni olmaksızın dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez ve hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanılamaz.  İçeriğe ilişkin fikri ve sınai mülkiyet hakları, ilgili yasa ve yönetmeliklerle korunmaktadır.   
6.12.İSİMSİZ KULLANICI tarafından SORGULAMA SİSTEMİ’ne üye girişi yapılarak üye olunduğu sırada verilen ad, soyadı, adres, doğum tarihi, cinsiyet, telefon ve/veya faks numarası, e-posta adresi gibi kişisel bilgiler, İSİMSİZ KULLANICI tarafından onaylandığında kaydedilir. SİTE ÜYESİ ve İSİMSİZ KULLANICI ’nin kişisel bilgilerinin güvenliği, T.C. yasaları ve ISO 27001 Standardı kapsamında koruma altına alınmıştır. PLUSS, üyelik sırasında SİTE ÜYESİ ve İSİMSİZ KULLANICI tarafından onaylanarak sisteme kaydedilen kişisel bilgilerin, yasalara uygun olarak verilmiş mahkeme ve/veya savcılık kararları veya kişinin açık yazılı onayı dışında hiçbir şekilde üçüncü kişiler tarafından kullanılmayacağını, kopyalanmayacağını, işlenmeyeceğini, dağıtılmayacağını ve yayınlanmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.   
7.     TAAHHÜTLER   
7.1.   TARAFLAR, bu SÖZLEŞME kapsamında yapılan işlerin ifası sırasında T.C. Kanun, Yönetmelik ve düzenlemelerde belirtilen her türlü önlemi almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.   
7.2.   TARAFLAR, bu SÖZLEŞME’ye uygun hareket etmeyi ve birbirlerini olası sorun ve risklere karşı önceden uyarmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.   
7.3.   SİTE ÜYESİ ve/veya İSİMSİZ KULLANICI ’nin bu SÖZLEŞME hükümlerini veya T.C. yasalarını ihlal etmesi nedeniyle PLUSS’ın kendisine tanınmış hakları kullanmaması, bu haklardan kısmen veya tamamen, geçici veya sürekli vazgeçildiği veya feragat edildiği şeklinde yorumlanamaz.   
7.4.   SÖZLEŞME’nin esaslı olmayan hükümlerinden herhangi birinin kısmen veya tamamen yasal olarak geçersiz veya icra kabiliyetinden yoksun olması, diğer SÖZLEŞME hükümlerini etkilemez ve bu hallerde uygunsuz hükümler, yasalara uygun biçimde uygulanmaya devam eder.   
7.5.   Bu SÖZLEŞME’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıklarda PLUSS’ın sunacağı defter, kayıt ve/veya bilgisayar yahut her türlü bilgi ve belge kesin delil kabul edilecektir.   
8.     CEZAİ KOŞULLAR   SİTE ÜYESİ ve/veya İSİMSİZ KULLANICI ’nin bu SÖZLEŞME ile yüklenmiş bulunduğu edimlerinden herhangi birini hiç veya gereği gibi ve/veya taahhüt edilen sürede yerine getirmemesi ve/veya bu SÖZLEŞME ile yüklendiği ve taahhüt ettiği yükümlülük ve sorumluluklarına aykırı hareket etmesi halinde PLUSS, söz konusu aykırılığa dayanarak SÖZLEŞME’yi tek taraflı olarak feshetme ve/veya tek taraflı olarak tespit edeceği her türlü maddi ve/veya manevi zararının tamamı ile her türlü kar ve değer kaybının giderilmesini talep edecek olup SİTE ÜYESİ ve/veya İSİMSİZ KULLANICI, talep edilen işbu bedeli bir kalemde ve nakden ödemeyi gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.   
9.     MÜCBİR SEBEPLER   
9.1.   Bu SÖZLEŞME’nin akdedilmesi sırasında öngörülemeyen ve tarafların her ikisinin veya birinin edimlerini yerine getirme olanaklarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt ve benzeri mücbir sebepler ile Hükümet tarafından alınmış kararlar gibi tarafların kontrolü haricinde ortaya çıkan hallerde TARAFLAR sorumlu olmayacaktır. TARAFLAR’ın sorumsuzluğu bu hallerin devamı ile sınırlıdır. Mücbir sebebin ortaya çıkışı derhal yazılı olarak karşı tarafa bildirilecek ve resmi belgeler ile tevsik edilecektir. Bu halin 3 (üç) aydan fazla sürmesi halinde bu SÖZLEŞMETARAFLAR’dan birinin tek taraflı iradesi ile yazılı bildirimde bulunulmak kaydıyla feshedilebilir.   
9.2.   TARAFLAR’dan hiçbiri, yukarıda açıklanan durumlar nedeniyle SÖZLEŞME’nin feshi ve/veya uygulanmaması ya da gecikmesi nedeniyle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararları talep ve dava etme hakkına sahip olmayacaktır.  10.  GİZLİLİK   
10.1.SİTE ÜYESİ ve/veya İSİMSİZ KULLANICI, PLUSS tarafından kendisine verilen tüm bilgi ve dokümantasyonun ticari sır ve gizli bilgi olduğunu peşinen kabul edip, söz konusu ticari sır ve gizli bilgileri korumayı ve başkalarının kullanımına vermemeyi, bunları kendi iş ve işlemleri için kullanmamayı, üçüncü kişilere açıklamamayı ve üçüncü kişilerce öğrenilmemesi için gerekli tedbirleri almayı, işin ifasıyla ilgili olarak görevlendirdiği kişilere,  işin gerektiği gibi yürütülmesi için gerekli olduğu kadarı ile ve kendi gizlilik taahhütlerine uygun taahhüt almak ve yine her türlü sorumluluk kendisine ait olmak suretiyle açıklamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.   
10.2.SİTE ÜYESİ ve/veya İSİMSİZ KULLANICI ’nin bu SÖZLEŞME’nin 10.1. maddesine aykırı hareket etmesi ve/veya iş birliği içerinde hareket edilen operatörlerin zarara uğrayarak cezai şart ve /veya uğradığı zarar ve ziyanın tazminini talep etmesi durumunda PLUSS; ödemek zorunda kaldığı her türlü meblağ, kar ve zarar kaybı ile kendisinin uğradığı sair her türlü zararı reeskont faizi ile birlikte SİTE ÜYESİ ve/veya İSİMSİZ KULLANICI ’dan talep etme hakkını haizdir.   
10.3.Bu SÖZLEŞME’nin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde dahi gizlilik hükümleri 10 (on) yıl süreyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.   
11.  SÖZLEŞMENİN DEVRİ   SİTE ÜYESİ ve/veya İSİMSİZ KULLANICI, bu SÖZLEŞME’den doğan hak, yükümlülük, alacak ve sorumluluklarını her ne surette olursa olsun üçüncü şahıslara devir ve temlik etmeyeceğini, başka bir gerçek veya gerçek veya tüzel üçüncü bir şahsı herhangi bir sebeple, bu SÖZLEŞME’de ve dolayısıyla ilgili yasal hükümlerde kayıtlı sorumluluklarına, hak ve alacaklarına ortak etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.   
12.  SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ   Bu SÖZLEŞME’de yapılacak her türlü değişiklik TARAFLAR arasında imzalanacak Ek Protokoller ile düzenlenecek olup işbu Ek Protokoller, imzalandığı tarihten itibaren bu SÖZLEŞME’nin eki ve ayrılmaz parçası olacaktır.           
13.  SÖZLEŞMENİN SÜRESİ   Bu SÖZLEŞME, süresizdir. SİTE ÜYESİ VE/VEYA İSİMSİZ KULLANICI tarafından SÖZLEŞME’nin devam etmeyeceğine ilişkin bildirimde bulunulmadığı sürece bu SÖZLEŞME yürürlükte kalacaktır. SÖZLEŞME yürürlükte kaldığı sürece PLUSS, ücretlendirmeye ilişkin her türlü değişikliği http://numarabil.com/ internet sitesinde yayınlayacaktır.   
14.  SÖZLEŞMENİN FESHİ   
14.1.SİTE ÜYESİ ve/veya İSİMSİZ KULLANICI ’nın SÖZLEŞME’ye aykırı davranışı nedeniyle PLUSS, bu SÖZLEŞME’yi herhangi bir ihbarda bulunmaksızın ve tazminat ödemeksizin feshetme hakkını kazanır.   
14.2.SİTE ÜYESİ ve/veya İSİMSİZ KULLANICI, SÖZLEŞME’den kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmez/gereği gibi yerine getirmez veya sözleşmeden vazgeçerse, PLUSS’ın yaptığı masrafları ve ticari zararları ifaya eklenmiş olarak T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen reeskont faiz ile birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt eder.   
15.  TEBLİGAT   Bu SÖZLEŞME kapsamında yapılacak her türlü ihbar, talep ve diğer bildirimler http://numarabil.com/ internet sitesinde yayınlayacaktır. SİTE ÜYESİ, SORGULAMA SİSTEMİ’ne üye girişi yaparak üye olduğu sırada; İSİMSİZ KULLANICILAR ise sorgulama yaptığı sırada vermiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu ve meydana gelebilecek değişiklikleri üye bilgilerini güncelleyerek PLUSS’a derhal yazılı olarak bildirmeyi, aksi halde bu adreslere yapılacak tebligat ve/veya bildirimlerin kanunen geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul eder.   
16.  UYUŞMAZLIK   TARAFLAR, bu SÖZLEŞME’nin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olduğu konusunda anlaşmışlardır.   
17.  YÜRÜRLÜK   On yedi (17) maddeden oluşan bu SÖZLEŞME, SİTE ÜYESİ ve/veya İSİMSİZ KULLANICI tarafından onaylandığı tarihte TARAFLAR arasında dijital olarak tanzim edilmiş, okunmuş ve imzalanmış olup imza tarihinde yürürlüğe girmiştir.